Ortopedi Terimler Sözlüğü

Ortopedi Terimler Sözlüğü

A

Abduksiyon : Abduksiyon

Abduktor : Abduktor

Abondan: Çok miktarda, aşırı

Abrazyon : Sıyrık

Absorban : Emen

Absorbe : Emilmiş

Absorbsiyon: Emilim

Adaptasyon : Uyum

Adduksiyon: Adduksiyon

Adduktor: Adduktor

Adeziv: Yapışkan

Adezyon : Yapışıklık

Adinamik: Hareketsiz, durağan

Adjuvan: Ek, tamamlayıcı, yardımcı

Adolesan : Ergen

Adult : Erişkin

Adventitia : Advensiya

Afferent : Getiren, getirici

Agenezi: Oluşmama

Agglütinasyon : Kümeleşim

Agnozi : Tanıma yitimi, tanımazlık

Agoni : Can çekişme

Agonist: Benzer etkili, koşutetkin

Ajan : Etken, ilâç, çare

Akademik : Bilimsel, bilimle ilgili

Akinezi : Hareketsizlik, devinimsizlik

Akkiz : Kazanılmış, edinsel

Akromegali : Akromegali

Aks: Eksen

Akselerasyon : Hızlanma, ivme

Aksesuar: Eklenti ,ek

Aksilla: Aksilla, koltukaltı

Aksiyel: Aksiyel , yatay eksen(sel)

Aktif : Etkin, etkili

Aktivatör : Etkinleştirici, tetikleyici

Akut : Akut

Akümülasyon : Birikim

Algoritma: İşakışı

Alignment: Dizilim

All-inside: Tüm içten, tamamı içte

Alerjik : Alerjik, duyarcıl

Allogreft : Allogreft

Alternatif : Seçenek

Ambulatuvar : Ayaktan

Amorf : Şekilsiz

Ampirik : Deneyimsel

Analjezi: Ağrı kesme

Analjezik: Ağrı kesici

Analiz : Çözümleme

Anamnez : Hastalık öyküsü, öykü

Anchor (sütür): Çapa (dikiş)

Anestezi : Anestezi, duyu yitimi (ikili)

Ankiloz : Ankiloz, kaynaşım (ikili)

Antagonist : Karşıt etkili

Antebrachial : Antebrakial; kolönü, kolun önü (ikili)

Antegrad : ileriye doğru

Anteversiyon: Anteversiyon; öne dönüklük

Antiinflamatuvar : Antiinflamatuvar; yangı giderici, (ikili)

Antikoagülan : Antikoagülan; pıhtı önleyici

Antisepsi : Antisepsi

Anulus : Anulus ;halka, halkacık (ikili)

Aparat : Aygıt

Apeks : Apeks ; tepe, tepe noktası (ikili)

Approach : Yaklaşım, girişim

Arter : Arter ;atardamar (ikili)

Arteriol : Arteriol ;atardamarcık (ikili)

Artifisiyel : Yapay

Artiküler : Ekleme ilişkin, eklemsel; artiküler

Artralji : Eklem ağrısı

Artrit : Eklem yangısı

Artrodez : Artrodez ; eklem kaynaştırımı, eklem dondurulması

Artrofibrozis: Artrofibrozis

Artropati : Artropati

Artroplasti : Artroplasti; eklem onarımı

Artrosentez : Eklem boşaltılması, birleştirimi; artrosentez (ikili)

Artrotomi: Artrotomi; eklem açma

Asemptomatik: Belirtisiz

Asetabulum : Asetabulum

Aspirasyon : Emme; aspirasyon (ikili)

Assendan : Çıkan, çıkıcı

Ateroskleroz : Damar sertliği

Atipik : Olağandışı, örnekdışı, kuraldışı; atipik

Atravmatik: Atravmatik

Atrofi : Atrofi; körelme, körelim, erime (kas atrofisi)

Agmentasyon : Güçlendirme

Avantaj : Üstünlük, yarar.

Avulsiyon: Kopma, sıyrılma, sıyrılarak kopma

Awl : Biz

B

“Bag of bones” : Kemik torbası

Balans : Denge

Bandaj : Sargı

Bar : Çubuk

Baseline : Temel çizgisi

Basis : Taban, altyüz, temel; basis

Baz(al) : Temel, alt

Bifazik : İki evreli

Bifid : Çatallı, ikili

Bifokal : Çift odaklı

Bifurkasyon : Çatallanım, çatallanma

Bilateral : Çift taraflı;bilateral (ikili)

Bipartite : İki parçalı

Biyoaktif : Biyoetkin; biyoaktif

Biyopsi : Doku örneği; biyopsi (ikili)

Bone ingrowth: Kemik içine büyüme

Bone-tendon-bone : Kemik-tendon-kemik

Bone turn over : Kemik yapım-yıkım döngüsü

Bone wax : Kemik mumu

Brakium : Brakiyum ; kol (ikili)

Branş : Dal

Breys : Destek aygıtı(cihazı); atel

Bundle : Demet

Bursa : Bursa ; kese, torba (ikili)

Button : Düğme

Buttress plak: Destek plak

Burr: Oyucu, genişletici

C

Cam impingement: Femur kökenli sıkışma; boynuz tipi sıkışma

Cast brace : Alçı destek; atel

Citation indeks : Kaynak dizini

Clubfoot : Çarpık ayak; pes ekinovarus

Coefficient : Katsayı

Coheziv: Yapışkan

Compound : Bileşik

Constrained: Kısıtlı

Core : Çekirdek, öz

Cost efektif: Eder etkin, uygun eder

Creeping substitution : Adım adım yerine geçme

Cross-linking: Çapraz bağlantılı

Cross-matching : Çapraz eşleme

Curve : Eğri

Cutting cone : Osteoklast delgisi

D

Dansite : Yoğunluk

Dansitometre : Yoğunluk ölçer

Data : Veri

Defekt : Eksiklik, kusur, kayıp; defekt

Defisit : Eksiklik

Definitif: Kesin,tam,son

Deformasyon : Biçim bozukluğu, şekil bozukluğu

Deformite: Şekil bozukluğu

Degradasyon: Yıkım, parçalanma

Dejenerasyon : Dejenerasyon; bozulma, yozlaşma (ikili)

Dekat : Onyıl

Dejeneratif: Dejeneratif; bozucu, yozlaştırıcı (ikili)

Dekompresyon: Bası giderme, bası kaldırma

Dekubitus ülseri: Yatak yarası, bası yarası

Demineralizasyon: Demineralizasyon; kireçsizleştirme (ikili)

Denervasyon : Denervasyon; sinirsizleştirme (ikili)

Deplasman : Yer değiştirme

Depozit : Birikim, tortu

Dermatom : Duyu alanı

Desselarasyon : Yavaşlama

Destrüksiyon: Hasar, yıkım; destrüksiyon (ikili)

Detachment : Ayrılma, kopma

Developmental: Gelişimsel

Deviyasyon: Sapma, eğrilme

Devitalizasyon : Cansızlaş(tır)ma

Dezartikülasyon: Dezartikülasyon; eklemden kesme (ikili)

Dezavantaj : Kazanımsızlık, üstünsüzlük

Diafiz : Diyafiz; cisim (ikili)

Diagnostik: Tanısal

Diferansiyasyon: Farklılaşma

Dilatasyon : Genişleme

Dilüsyon : Seyrel(t)me

Dinamizasyon: Hareketlendirme

Dirilleme: Delme, delik açma

Disabilite: Sakatlık

Disfonksiyon: İşlev bozukluğu

Diskinezi : Hareket bozukluğu

Dislokasyon : Çıkık

Disosiasyon : Ayrışma

Displazi : Displazi; gelişme bozukluğu

Dispozabl : Tek kullanımlı(k)

Diseksiyon : Diseksiyon ;keserek ayırma (ikili)

Dissemine : Yaygın

Dissosiasyon : Ayrışım, ayrışma; dissosiasyon (ikili)

Distal : Distal ; uç, uzak (ikili)

Distorsiyon: Burkulma

Distraksiyon : distraksiyon; ayı(rıl)ma, uzaklaş(tır)ılma,ayırma (ikili)

Distraktör : Ayırıcı

Diyatez : Yatkınlık

Dominant : Baskın

Donör : Verici

Double-blind: Çift kör

Dren : Dren ;akıtaç (ikili)

E

Efekt(if) : Etki(li)

Efferent : Götüren

Effüzyon : Sıvı birikimi; effüzyon

Egzersiz : Egzersiz ; alıştırma (ikili)

Ekimoz : Bere; ekimoz (ikili)

Ekivalan : Eşdeğer

Eksezerbasyon : Alevlenme

Eksitabilite : Uyarılabilirlik

Ekstraartiküler: Eklem dışı

Ekstrinsik: Dış kaynaklı

Eksizyon: Kesip çıkartma; eksizyon (ikili)

Eksotermik: Isıyayan; eksotermik (ikili)

Eksostoz : Eksostoz; kemik çıkıntısı

Eksplorasyon : Ortaya koyma, açığa çıkartma

Ekstansiyon : Ekstansiyon

Eksternal: Eksternal; dıştan, dışa

Ekstirpasyon: Tümü ile çıkartmak, tümüyle çıkartma, tümden çıkartma

Ekstrasellüler: hücre dışı

Ekstravazasyon: Damar dışına çıkma, sızma

Ekstremite: Ekstremite ; taraf (ikili)

Ekstrensik: Dış kaynaklı

Ektopik : Yerdışı

Ekuilibriyum : Denge

Elastik: Esnek

Elastisite: Esneklik

Elevasyon: Elevasyon; yüksel(t)me (ikili)

Elimine etmek: Elemek

Elongasyon: Uzama

En blok: Tek parça ( onkoloji ), tam kat

Emboli: Emboli; damar tıkacı

Embolizasyon: Embolizasyon; tıkaçlaştırma, tıkaçoluşturma (ikili)

End point stiffness : Son nokta direnci

Endikasyon : Gerekirlik; endikasyon

Endobutton: İçdüğme,içten düğme

Endojen : İç (öz) kaynaklı (ikili)

Endoskopi : Endoskopi

Endotermik : Isı alan

Endurasyon : Sertleşim, sertlik

Enflamasyon : Enflamasyon; yangı (ikili)

Enstrüman : Aygıt,cihaz

Entegrasyon : Bütünleşim, bütünleşme

Epidemi : Salgın

Epikriz : Çıkış özeti

Erozyon: Aşınma

Esansiyel: Asıl,nnedeni belirsiz, birincil, temel

(E)skar : Yara izi,nnedbe

Etiyolojik: Nedensel; etiyolojik (ikili)

Etik : etik

F

Faktör : Etmen

Falanks : Falanks

False : Yanlış, yalancı

False pozitif: Yalancı artı, yalancı olumlu

False negatif: Yalancı eksi, yalancı olumsuz

Familyal : Ailesel

Faset : Faset; yüzcük (ikili)

Fasikül : Fasikül; demetçik (ikili)

Fasya : Fasya

Fatal : Ölümcül

Fat pad: Yağ yastıkçığı

Faz : Evre

Fenestrasyon : Pencereleme; fenestrasyon (ikili)

Fenomen : Fenomen

Fibril : Lifçik, iplikçik (ikili)

Fibrilasyon: Fibrilasyon

Fibrinolitik: Pıhtı eritici

Fiksasyon : Fiksasyon ; tespit, oynamazlaştırma; (ikili)

Filament : İplikçik, telcik; filament (ikili)

Fil(i)m : İnce tabaka, kaplama; fil(i)m (ikili)

Filtrasyon : Süzme, süzülme; filtrasyon (ikili)

Fissür : Çatlak, yarık; fissür (ikili)

Fistül : Fistül ; akarca (ikili)

Fleksibl : Bükülebilir; fleksibl (ikili)

Fleksiyon : Fleksiyon

(Serbest) fleb : Serbest doku aktarımı; serbest fleb (ikili)

(Pedikül) fleb: Saplı doku aktarımı; saplı doku aktarımı (ikili)

Fokal : Odaksal

Fokus : Odak

Fonksiyon : İşlev; fonksiyon (ikili)

Foramen : Delik; foramen (ikili)

Forefoot : Ayakönü, ayağın önü

Form(at): Biçim, şekil

Formasyon : Oluşum, şekillenme, biçimlenme

Forseps : Kıskaç; forseps (ikili)

Fragman : Parça, parçacık; fragman (ikili)

Fragmantasyon : Parçalanma; fragmantasyon (ikili)

Frajil : Kırılgan

Freeze drying : Dondurarak kurutma

Fresh frozen: Taze don(durul)muş

Friksiyon: Sürtünme

Frozen: Don(durul)muş

Fulminant : Kötüleşen

Füziform : Füziform; iğsi (ikili)

Füzyon : Füzyon, artrodez ; kaynaştırım (ikili)

G

Gangren: Gangren

Gap : Aralık

Generalize : Yaygın

Genetik : Kalıtsal

Geriatri : Yaşlılıkla ilgili

Gibosite : Gibosite; keskin kamburluk

Gigantizm : Devlik

Goldstandart : Temelölçüt , örnekölçüt, altınölçüt

Grade : Evre, aşama, derece

Granül : Tanecik, zerre; granül (ikili)

Grasper: Yakalayıcı, tutucu

Greft: Greft

Groove : Oluk

Guide : Kılavuz , rehber, yol gösterici

H

Habitüel : Alışkanlık edinilmiş; habitüel (ikili)

Halo : Halo

Hand piece : Elyeri, elcek, tutma yeri

Helik(s)al : sarmal (ikili)

Hemartroz : Eklem kanaması; hemartroz (ikili)

Hematojen : Kanla taşınan, kan yoluyla

Hemiartroplasti : Hemiartroplasti

Hemipleji : Hemipleji ;yarı felç (ikili)

Hemodiyaliz : Hemodiyaliz; kan süzümü (ikili)

Hemoliz : Hemoliz ;kan yıkımı (ikili)

Hemoraji : Kanama; hemoraji (ikili)

Hemostaz : Kanama durdurma

Heredite : Kalıtım,soyaçekim; heredite (ikili)

Heterojen : Farklı türden (ikili)

Hibrid : Kırma, melez

High resolution : Yüksek çözünürlüklü

Hindfoot : Ayakarkası, ardayak

Hiperplazik : Hiperplazi ;çok (fazla) gelişmiş (ikili)

Hipertrofi : Hipertrofi ;aşırı büyüme (ikili)

Hipoplazik : Hipoplazik; az (eksik) gelişmiş

Hipotez : Varsayım

Homeostazis : Dengeleşim

Homogreft : Homogref; türdeş greft (ikili)

Homolog : Homolog; aynı kökten (ikili)

Homojen : Homojen ; benzeşik, türdeş, aynı türden (ikili)

Hook : Kanca, çengel

Horizontal : yatay, horizontal

Host : Konak

Hump : Tümsek, hörgüç, kambur

Hyalen: Hiyalen; camsı; (ikili)

I, İ

Imaging : Görüntüleme

İmbalans : Dengesizlik

İmbrication: Katlama, üst üste koyma

İmmatür : Olgunlaşmamış

İmmobilizasyon: İmmobilizasyon; hareketsiz bırakma, tespit

İmpact : Çökme, içiçe geçme ,ezilme; impact

İmpingement : Sıkışma; takılma

İmplant : İmplant

İmplantasyon : İmplant yerleştirme, koyma

İmpulse : Dürtü, uyarı; impuls

İndentasyon : Girinti

İndiferansiye : Farklılaşmamış

İndurasyon : Sertlik; sertleşme

İnert: Eylemsiz, durgun, tepkisiz

İnfant : Süt çocuğu, bebek

İnferior : İnferior ; aşağı, alt

İnfiltrasyon : Sızma; infiltrasyon

İnflamatuvar : Yangısal; inflamatuvar

İnjury : Yaralanma

İnhibisyon : İnhibisyon; ket vurma

İnklinasyon : Eğim; inklinasyon

İnkomplet : Tamamlanmamış, tam olmayan

İnkorporasyon : Birleştirme

İnkomplet : Tamamlanmayan, tam olmayan

İnkübasyon : Kuluçka, inkübasyon

İnlet: Giriş

İnnervasyon : İnnervasyon; sinirlenim

İnput : Girdi

İnsersiyo : Yapışma yeri,sonlak; insersiyo

İnsert: Ara parça (artroplasti)

İnsidens : Sıklık

İn situ : İn situ; kon(ul)duğu yerde

İnside-out: İçten dışa

İnsisura : Çentik; insisura (ikili)

İnstabil(ite) : Kararsız(lık), dengesiz(lik) (ikili)

İntakt : Bütünlüğü korunmuş, sağlam kalmış

İntensite : Yoğunluk, şiddet

İnteraktif : Katılımlı; etkileşimli

İnterface : Arayüz

İnterferans: Sıkıştırma, engelleme, interferans

İnterfragmanter : Parçalararası; interfragmanter (ikili)

İntermitant : Aralıklı

İnterpozisyon : İnterpozisyon ;araya girme, araya sokma (ikili)

İnterval : Ara

İntervention : Girişimsel

İntolerans : Dayanımsızlık

İntraartiküler : Eklem içi

İntramedüller : İntramedüller ;

İntramusküler : Kas içine

İskemi : İskemi, kansızlanma

İntraoperatif : Ameliyat sırasında; intraoperatif (ikili)

İntraosseöz : İntraosseöz ; kemik içi (ikili)

İntratekal : Beyin omurilik sıvısı içine; intratekal (ikili)

İntratorasik : Göğüs içi

İntrensek : İntrensek; iç kaynaklı, içsel (ikili)

İnvaziv : Yayılgan; invaziv (ikili)

İnvazyon : Yayılım

İn vitro : Canlı dışı(nda)

İn vivo : Canlıda

İpsilateral : Aynı tarafta, aynı taraflı

İrradiasyon : Işınlama

İrregüler : Düzensiz

İrreversibl : Geri dönüşsüz

İrritasyon : İrki(l)tme

İyatrojenik : Tedavi kaynaklı; tedaviye bağlı; iyatrojenik (ikili)

İzokinetik : Eş hareket, aynı hareket (ikili)

İzole : Ayrılmış, yalıtılmış (ikili)

İzomorfik : Eşbiçimli; izomorfik (ikili)

J

Jenerasyon : Kuşak

Jerk (testi): Silkme (testi) ( diz )

Joint clearance : Eklem giriş açıklığı

Juksta: Bitişik

Junction : Kavşak, birleşim yeri

Jüvenil : Çocukluk, gençlik

K

Kalitatif : Nitel, niteleyici; kalitatif (ikili)

Kamptodaktili : Kamptodaktili; kıvrık parmak

Kantitatif : Nicel , niceleyici ; kantitatif (ikili)

Kanül : Borucuk; kanül (ikili)

Kansellöz: Süngerimsi, süngersi

Karpal : Karpal; elbileğine ait

Kartilaj: Kıkırdak

Kapiller : Kılcaldamar; kapiller (ikili)

Kaskad : Basamaklı

Kavite : Boşluk, oyuk

Key-pad : bas-cevap, bas-cevapla

Kifoplasti : Kifoplasti

Kifoz : Kifoz; kamburluk

Kifoskolyoz : Kifoskolyoz

Kinematik : Devinimsel, harekete ait (ikili)

Klasifikasyon : Sınıflandırma

Klavikula : Klavikula; köprücük kemiği (ikili)

Kleft hand : Yarık el

Klemp : Tutaç

Klinodaktili : Klinodaktili

Kofaktör : Eşetken

Koinsidens : Rastlantısal

Koksiks : Koksiks; kuyruksokumu (ikili)

Kollateral ligament : yan bağ

Koleksiyon : Birikim, toplanma

Kollaps : Çökme

Kolon : Sütun,direk; kolon (ikili)

Komorbidite : Eşlik eden-yandaş hastalık

Kompansasyon : Yerine koyma, giderme

Komplikasyon : Artsorun, yenisorun

Komponent : Öğe, parça

Kompakt: Sıkı, yoğun, tıkız, kompakt (kemik)

Kompleks : Karmaşık

Komplet : Tam, bütün

Kondromalazi : Kıkırdak yumuşaması; kondromalazi (ikili)

Kondroplasti : Kıkırdak onarımı; kondroplasti (ikili)

Kondüktif : İletici, iletken

Konjenital : Doğumsal, doğmalık, doğuştan

Konjesyon : Konjesyon ;göllenme, kandolum(ikili)

Konkav : İçbükey

Konnektif doku : Bağ dokusu; konnektif doku (ikili)

Konsantrasyon : Yoğunlaşma; konsantrasyon (ikili)

Konsensus : Uzlaşı

Konsept : Kavram

Konservatif : Konservatif ; koruyucu, tutucu (ikili)

Konstriksiyon : Büzüşme, daralma; konstriksiyon (ikili)

Kontinü : Sürekli

Kontraksiyon : Kontraksiyon; kasılma, kasılım

Kontraktür : Kontraktür; kasılıkalım (ikili)

Kontrendikasyon : Kontrendikasyon; gereksizlik, sakınca, kullanılmama alanı

Kontur : Sınır

Kontüzyon : Ezilme; kontüzyon (ikili)

Konvansiyonel: Geleneksel, alışılagelmiş

Konveks : Dışbükey; konveks (ikili)

Konverjans : Yaklaşma

Kooperasyon : İşbirliği

Koordinasyon : Eşgüdüm

Korelasyon : İlişki

Koronal : Koronal ; alınsal; frontal (ikili)

Korozyon : Aşınma (dışsal etkiyle)

Korpus : Gövde, beden

Korteks : Dış katman, kabuk; korteks

Kosta : Kaburga; kosta (ikili)

Kramp : Kasılım ,kasınç; kramp

Krepitasyon : Krepitasyon ;çıtırtı, kıtırtı

Kreşent : Yeniay, hilâl

Kriter : Ölçüt

Kriyoprezervasyon : Dondurarak koruma-saklama; kriyoprezervasyon

Kronik : Üregen; kronik (ikili)

Kronoloji : Süredizin; kronoloji (ikili)

Kruris : Bacak

Ksenogreft : Ksenogreft; hayvandan gref (ikili)

Kutanöz : Deriye ilişkin

Kurvatür : Eğrilik

Kümülasyon : Birikim, kümeleşme

Kür : Tedavi

Küratif : Tedavi edici, iyileştirici

Küretaj : Kazıma, kazıyarak temizleme; küretaj

L

Labil : Değişken, oynak, kararsız

Lag vidası : Çektirme vidası

Laksite : Gevşeklik

Lamina : Lamina ;katman, kat, yaprak

Landmark : İşaretli alan

Laserasyon: Yırtık, yırtılma

Latent : Gizli

Lateral : Lateral; yan

Lateral dekubitus : Yanyatma

Lateralizasyon : Lateralizasyon ; yana alma (ikili)

Lateral tilt : Yana eğim,

Lavaj : Yıkama

Letal : Öldürücü

Lezyon : Bozukluk, yara, doku bozukluğu; lezyon (ikili)

Ligament : Bağ; ligament

Ligament washer : Tespit (bağ) pulu

Ligamentöz laksite : Bağ gevşekliği

Ligamentotaksis: Bağçekimi

Limb salvage procedure: Taraf kurtarıcı işlem

Liner : İç parça, ara parça (polietilen, seramik ya da metal)

Lineer : Çizgisel, doğrusal

Lining cell: Örtü hücresi ( Kemik yapım yıkım döngüsünde )

Lipom: Lipom

Literatür: Kaynakça, kaynaklar, yazın

Liyofilize : Liyofilize ;suyu alınmış; (ikili)

Lizis : Dağılma, erime (ikili)

Loj : Yerleşim, bölge

Lokal : Yerel

Lokasyon : Yer

Longitidünal : Uzunlamasına; longitüdinal (ikili)

Loose body: Serbest cisim, eklem faresi ( ikili )

Low profile washer: İnce pul

Luksasyon : Çıkık

Lumbalji: Bel ağrısı

Lubrikant : Kayganlaştırıcı

M

Magnifikasyon : Büyültme

Magnitüd : Büyüklük, boy (ikili)

Malign : Kötü huylu, kötücül,

Malalignement : Dizilim bozukluğu

Malformasyon : Malformasyon; kusurlu oluşum, oluşum bozukluğu (doğumsal)

Malpraktis : Hatalı uygulama (hekim hatası)

Malpozisyon: Kötü konum, kötü durum

Malunion : Yanlış kaynama

Manipülasyon: Elle uygulama ; elle yapma

Marjin(al): Sınır(sal), kenar(sal)

Masif : Büyük, kütlesel

Matching : Eşleme

Materyal : Malzeme, gereç

Matriks : Aramadde (ikili)

Matürasyon : Olgunlaşma

Medial : Mediyal; içyan (ikili)

Mediyatör : Aracı

Medium : Orta

Meduller : Medulle(r); ilik(sel), ilikle ilgili; (ikili)

Membran : Zar, örtü; membran (ikili)

Metaanaliz: Tümçözümleme, ileri çözümleme

Metal-back : Metal arkalık

Metakarp : Metakarp

Metafiz : Metafiz

Metatars : Metatars

Metastaz : Metastaz; sıçrama, yayılma

Metod : Yöntem

Midfoot : Ayakortası

Midpalmar : Avuç ortası

Migrasyon : Göç, yer değiştirme

Mikroskopik: Mikroskopik

Mikrotravma: Mikrotravma

Mikrovasküler: Mikrovasküler

Miks: Karışık

Minimal : En az

Minimal invaziv: Az hasarlı

Minimal invaziv cerrahi: Az hasarlı cerrahi

Minimum : En az, en düşük

Minör : Minör; küçük, önemsiz (ikili)

Mirror hand : Ayna el

Mobil : Hareketli

Mobilite: Hareketlilik

Mobilizasyon : Hareketlendirme

Moderate : Ilımlı, orta dereceli

Moderatör : Yönetmen

Modifikasyon : Az değiştirim, uyarlama (ikili)

Modül : Birim

Modüler : Modüler

Monitörizasyon: İzlem

Mono : Tekli

Monofokal : Tek odaklı

Multi : Çoklu

Multifaktöryel : Çok etmenli

Multifokal : Çok odaklı

Multipl : çoklu, birçok

Multiplanar : Çok düzlemli

Musküler : Musküler; kasla ilgili, kassal; (ikili)

N

Navigatör : Yönlendirici, yolgösterici, yol buldurucu

Nekroz : Nekroz; doku ölümü

Neoadjuvan : Kesin tedavi öncesi (onkoloji)

Neonatal : Yenidoğan

Neoplazm : Neoplazm; yeniden oluşum

Nidus : Yuva, çekirdek (tümör) (ikili)

No man’s land: Yasak alan, yasak bölge

Nodül : düğüm; nodül (ikili)

Noninvaziv : Az yayılımlı, yayılgan olmayan; noninvaziv

Nonspesifik : Özgün olmayan

Normal : Olağan

Notch : Çentik

Nöral : Nöral ; sinirsel (ikili)

Nöromusküler junction : kas-sinir kavşağı

Nötral : nötral; yüksüz, etkisiz, yansız (ikili)

Nötralizasyon : Nötralizasyon; etkisizleş(tir)me (ikili)

Nükleolus : Çekirdekçik

Nükleus : Çekirdek

Nüks : Yineleyen, yineleme

Nutrient : Besleyici

O

Obje : Nesne

Objektif : Nesnel

Oblik : Eğik

Oblitere : Tıkalı,

Obstrüksiyon : Tıka(n)ma, engelle(n)me

Odd faset : Ek yüz

Offset: Eksenden sapma, merkezden uzaklık

Okkült : Gizli

Olekranon : Olekranon

Oligoartiküler: Az eklem; oligoartiküler

Operasyon : Girişim, cerrahi işlem; operasyon (ikili)

Optimal, optimum : En yararlı, elverişli

Opsiyon : Seçenek

Ortez : Düzeltici gereç; düzelteç; ortez (ikili)

Origo : Başlak

Orijin : Köken

Oryantasyon : Yönelim

Ossifikasyon : Kemikleşme; ossifikasyon (ikili)

Osteofit : Kemik çıkıntı; osteofit (ikili)

Osteogenezis : Kemik oluşumu, kemik gelişimi; osteogenezis

Osteoid : Kemiksi, kemiksi doku; osteoid

Osteoindüksiyon : Kemik irkiltim, kemik uyarım, osteoindüksiyon

Osteointegrasyon : Kemikle bütünleşim, osteointegrasyon

Osteojenik : Kemik oluşturan, kemik oluşumsal; osteojenik

Osteokondüksiyon : Kemik ulaştıran, kemik yürüten; osteokondüksiyon

Osteoliz : Kemik yıkım

Osteomalazi : Kemik yumuşaması

Osteomyelit : Osteomyelit

Osteonekroz : Kemik ölümü

Osteoporoz : Kemik erimesi

Osteosentez : Osteosentez ;kemikbirleştirim (ikili)

Otogreft : Otogref ; kendinden gref

Otolog : Kendinin

Outflow : Dışa akış, dış akım

Outlet: Çıkış

Out patient: Günübirlik

Outside-in : Dıştan içe

Overtreatment: Aşırı (gereksiz) tedavi

Overgrowth : Aşırı büyüme

Over head : Baş üstü

Overlap : Üst üste binme

Overriding : Üst üste binme

P

Pakiartiküler : Az eklem

Palmar : Palmar ; avuçiçi (ikili)

Palpasyon : Palpasyon ;elle bakı (ikili)

Palsi : Felç

Palyatif : Geçici

Parametre : Değişken

Parrot-beak : Papağan gagası

Parsiyel : Parsiyel, kısmi, bölümsel

Patellar clunck: Dizkapağı kütlemesi

Patellar tilt : Dizkapağı eğilmesi

Patellar tracking: Patellar gezinim, dizkapağı yolunda kayması

Patellar maltracking: Patellar gezinim bozukluğu, dizkapağı kötükayması

Patern : Örnek, desen

Patogenez : Patogenez

Peak : Doruk, tepe

Peg : Çıkıntı

Penetran : İçine giren, delici; penetran

Perforan : Delici

Perforatör : Matkap, delici, delgi

Periartiküler: Periartiküler; eklem çevresi

Perioperatif : Ameliyat sırası

Periost : Periost; kemikzarı

Periprostetik : Protez çevresi

Perkütan : Perkütan ; deri yoluyla

Permanent : Kalıcı

Permeabilite : Geçirgenlik

Pes planus : Düztabanlık ; pes planus

Pes cavus : Çukurtaban

Pin : Tel, çivi

Pincer impingement : Aseatbulum kökenli (kıskaç) sıkışma

Pivot shift testi: Dönme-kayma testi

Plasebo : Aldanca

Plastik deformasyon : Kalıcı biçim bozukluğu

Plantar: Plantar

Pleksus : Peksus; ağ

Plika : Kıvrım

Plikasyon : Katlama

Plug : Tıkaç

Poliartilüler: Poliartiküler; çoklu eklem

Porozite : Gözeneklilik

Port(al) : Giriş yeri

Portabl : Taşınabilir

Posterior sag sign: Arkaya sarkma belirtisi

Postoperatif : Ameliyat (cerrahi) sonrası

Postür : Duruş

Pouche (poş): Kese, torba

Pozisyon: Konum

Predispozisyon : Eğilim

Preoperatif : Cerrahi öncesi

Press-fit: Basarak sıkıştırma

Pretensioning : Öngergili

Prevalans : Yaygınlık

Preventif : Önleyici

Prezentasyon : Sunum

Primer : Birincil

Primitif : İlkel

Prob(e) : Çengel (artroskopi) ; başlık (ultrason)

Profilaktik : Koruyucu

Progenitör : Öncül

Prognoz : Gidiş(at), öngörüm; prognoz

Progresif : İlerleyici

Prone : Yüzükoyun

Proprioseptif : derin duyusal

Prosedür : İşlem

Prospektif : İleriye dönük

Psödartroz : Psödartroz; kaynamama, yalancı eklem

Puberte : Ergen

Punch : kopartıcı, delgeç, delgi

Pürülan : pürülan, irinli

Püy : İrin

R

Radyal: Radyal

Randomize : Gelişigüzel

Range of motion : Eklem hareket genişliği

Raspa : Oyucu, yer açıcı, genişletici

Reaksiyon : Tepkime

Reamerizasyon : Oyma

Reanimasyon : Canlandırma; reanimasyon

Redüksiyon : Yerleştirme; redüksiyon

Rehabilitasyon : Rehabilitasyon; esenlendirme

Referans : Kaynak

Rejenerasyon : Yenilenme, yeniden oluşma; rejenerasyon

Rejyonal : Bölgesel

Rekürrens : Yineleme, yineleyen

Relaps : Depreşme, yineleme

Release : Gevşetme, serbestleştirme

Relatif : Göreceli, göreli

Remisyon : Yatışma; remisyon

Remodelling : Yeniden şekillenme

Replantasyon : Replantasyon

Repozisyon : Yerleştirme

Reseptör : Alıcı

Resesif : Çekinik

Restorasyon : Onarma

Retraktör: Ayırıcı

Retraksiyon : Çekilme, büzüşme

Retrograd : Geriye doğru

Retrospektif : Geriye dönük

Retroversiyon: Retroversiyon, arkaya dönüklük

Reversibl : Geri dönüşlü, tersinir

Revizyon : Revizyon; düzeltme, gözden geçirme

Rezeksiyon : Rezeksiyon; keserek çıkartma

Rezidüel : Artık, kalıntı

Rezistan : Dirençli

Rijit : Katı, sert; rijit

Rod : Çubuk

Roll-back: Geri yuvarlanma

Rotator : Göndürücü

Rotator cuff : Döndürücü kılıf ; rotator manşet

Rotator interval: Döndürücü (kılıf) aralık

Rutin : Alışılagelmiş

Rüptür : Yırtık

S, Ş

Sagittal : Sagittal

Salvage: Kurtarma, kurtarıcı, koruyucu

Saucerization: Çanaklaştırma

Screw home mechanism : Anahtar yuvası düzeneği

Segment: Bölüm, kesim

Segmentasyon : Bölümleşme, ayrışma

Sekestr : Sekestr; ölü(kemik)

Sekonder : İkincil

Sellüler : Hücresel

Semiconstrained: Yarı kısıtlı

Senkronize : Eşzamanlı

Sensitivite: Duyarlılık

Sensör : Duyarga

Sentetik : Yapay

Sentrifugal : Çevreden merkeze

Sentripedal : Merkezden çevreye

Seperasyon : Ayrılma

Septum : bölme, perde

Sesil : Sapsız

Shaver : Tıraşlayıcı ( artroskopi )

Shaving : Traşlama ( artroskopi )

Shear: Makaslama

Shrinkage: Büzüştürme

Sikatris : Yaraizi

Siklus : Döngü

Simülasyon: Benzetim

Sirküler : Dairesel, çembersel, halkasal

Sirkümferensiyal : Çepeçevre

Skala : Gösterge, çizelge

Skapular winging: Kanatlanma (skapula)

Skleroz : Skleroz

Skor : Sayı

Skorlama : Sayılama

Slice : Kesit, dilim

Sling : Askı

Slot: Oluk, yarık

Soket : Girinti, yuva

Solid : İçi(dolu), boşluksuz; solid

Soliter : Tek

Spacer : Dolgu

Spesifik : Özgül

Spinal : Omurgaya ait

Spinal kord : Omurilik

Spinal stenoz : Darkanal

Splint : Desyek, atel

Spongioz : Spongioz ; süngersi

Sprain : İncinme (kapsül-bağ), burkulma, bertilme

Spur : Mahmuz

Stabil : Dengeli, kararlı, oynamaz; stabil

Stabilizasyon : Sabitleme, kararlılık ; stabilizasyon

Stage : Evre

Staple : “u” çivisi

Stapler : Teldikiş, zımba dikiş

Stem cell : Kök hücre

Stimulus : Uyarı

Stimülasyon : Uyarma

Straight stem : Düz saplı

Strain : İncinme (kas-tendon), gerinim (biomekanik)

Stres : Gerilme (biomekanik)

Stres konsantrasyonu : Gerilim birikimi

Stress relaxation: Gerilim boşalması

Stres rising: Gerilim artırıcı

Stress shield : Gerilim kalkanı

Strüktür : Yapı

Stump : Güdük

Superpozisyon : Üstüste binme, örtüşme

Supine : Sırtüstü

Supportif : Destekleyici

Surface : Yüzey (artroplasti)

Survey : Tarama (radyoloji)

Süperfisiyal : Yüzeyel

Survival : Sağkalım

Şaft : Cisim

Şift : kay(dır)ma

T

Tandans : Eğilim

Tanjansiyel : Tanjansiyel

Tansiyon bant: Gergi bandı

Teknik : Yöntem

Template : Şablon; örnek kalıp

Tendon : Tendon

Tenodez : Tenodez

Tensile : Geren

Tensile strength : Gerilme dayanıklılığı

Tension band: Gergi teli

Tenoliz : Tendon gevşetmek

Terminal : Uç, son

Terminoloji : Adlandırma

Tersiyer : Üçüncül

Tetani : Sürekli kasılma; tetani

Thoraks : Göğüs; toraks

Tibia : Tibia

Tilt : Yana yatıklık, eğiklik

Tipik : Özgün, olağan

Torsiyon : Torsiyon; burulma

Trabeküler: Trabeküler

Traksiyon : Traksiyon; çekme

Transfer : Aktarım, taşıma

Translasyon: Yer (eksen) değiştirme

Translokasyon : Yer değiştirme

Transparan : Geçirgen, saydam

Transplant : Aktarılan

Transpozisyon: Transpozisyon

Trase : Yol, iz

Travma : Travma

Trigger : Tetik

Tromboemboli : Pıhtı tıkacı

Tromboz : Pıhtı; tromboz

Tüberkül : Tüberkül; çıkıntı

Tümör : Tümör; ur

U,Ü

Ultrastrüktür : Ultrastrüktür; inceyapı

Unconstrained : Kısıtsız

U(i)ndiferansiye : Farklılaşmamış; u(i)ndiferensiye

Unifokal : Tek odaklı

Unilateral: Tek taraflı

Unikompartmental : Tek bölmeli

Update : Güncelleme

Uptake : Tutulum

Üniform : Bir örnek, tek biçimli, tek şekilli

Unipolar : Tek kutup

Uniplanar : Tek düzlemli

Ünite : Birim

V

Vaka : Olgu

Vaka takdimi : Olgu sunumu

Varyans : Değişken

Varyant : Değişik, değişik biçim

Varyasyon : Çeşitleme; varyasyon

Vektör : Bileşke; vektör

Velosite : Hız

Vertikal : Dikey

Vasküler : Damarsal

Vaskülarize : Damarlı

Vasküler pedikül : Damarlı sap

Vazospazm : Vazospazm; damar büzüşmesi

Viabilite : Yaşayabilirlik

Vibratuar : Titreşimli

Viskoelastik : akışmazesnek

Vital : Yaşamsal

Vizüel : Görsel

Volar: Volar, avuçiçi

Volüm : Hacim

Wedge : Kama

Workshop : Çalıştay

Woven (kemik): örgüsel, keçemsi (kemik)

Z

Zon : Bölge

Kalça ÇıkığıOmuz Artroskopisi
RANDEVU İÇİN

BİZE ULAŞIN

Ortopedi ve Travmatoloji hakkında bilgi almak ve randevu için formu doldurarak bize ulaştırabilirsiniz.

NCR INTERNATIONAL HOSPITAL

Mücahitler Mahallesi,
Gazi Muhtar Paşa Blv. No:56,
Şehitkamil/Gaziantep

Telefon:

0 342 211 99 30

Randevu Saatleri:

Hafta İçi    : 09:00 – 19:00
Cumartesi : 09:00 – 17:00